დახმარება

საგარანტიო ტალონი

საგარანტიო ტალონი #------------------

დასახელება: შპს ომეგა /სავაჭრო ნიშანი ,,მეგატექნიკა“/

საიდენტიფიკაციო კოდი: 211334830

იურიდიული მისამართი: თბილისი, გამსახურდიას #11

ფაქტობრივი მისამართი: თბილისი, წერეთლის #140

ელ.ფოსტა: info@megatechica.ge

ტელ: 2 350515 და 2 244646

 

სერვისცენტრების მისამართები და საკონტაქტო ტელეფონები:

 

#

ბრენდი

მომსახურე სერვის ცენტრი

საგარანტიო ვადა

მისამართი

1

Hisense, Toshiba, Skyworth, Simfer, Daewoo, Shaublorenz, Hansa, Elikor, Motorfan, Dixi,Galanz, Philips, Scarlett, Adler, Mesko, Camry, Gerlach, BraunBeauty, Sven, Akog, Kordi, JBL, AUX

მეგასერვისი

2 წელი

თბილისი, წერეთლის გამზ.140 . 2 35 05 15

2

Panasonic

ექსპრეს სერვისი

3 წელი

თბილისი, წერეთლის გამზ. 69  235 75 00

3

Hitachi,Tefal, Moulinex,  Rowenta

ელიტ სერვისი

2 წელი

თბილისი, ქავთარაძის ქ. #3. / 032 2 20 02 02

4

BRAUN, Kenwood, Delonghi

ელიტ სერვისი / დომ კოფე

2 წელი

თბილისი, ქავთარაძის   ქუჩა #3 / 577135055;
თბილისი, ზ. ფალიაშვილის 66 032 2 20 02 02

5

Samsung

სერვის ცენტრი

2 წელი

 ტელ: 0800555555

6

LG

სერვის ცენტრი

3 წელი

თბილისი, ა. წერეთლის 116 ტელ: 0322000333

7

ILITEK / Sollex / REMINGTON

ილიტეკის სერვისი

2 წელი

თბილისი, წერეთლის გამზ. 57 2348417

8

ACER; HP

UGT

2 წელი

თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ 17-ე  322220505

9

HP Pavillion

ევო სერვისი

2 წელი

ვაჟა–ფშაველას გამზ 6   322375461

10

ASUS; Lenovo; Dell, TCL, Sony, Electrolux, AEG

ტექპოინტი

2 წელი

თბილისი, ცინცაძის ქ. 5     322422215

11

APPLE; Logitech

iSupport

2 წელი

თბილისი, ცინცაძის ქ. 12   032 230 10 01

12

Marshall; Urban; Letscome,Accesstyle, OnePlus, Viomi, Deerma, Xiaomi

ტექნოლაინი

2 წელი

თბილისი, ცინცაძის ქ. 26   032 230 40 80

13

Choetech

პისირუმი

2 წელი

თბილისი, მირიან მეფის 20; 596885585

14

Sigma

გრინლაინ

2 წელი

თბილისი, კიდობანის 150, tel: 591444746

 

 

კანონისმიერი გარანტია

 

 • თუ საქონელი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს ნაკლის აღმოფხვრა (საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, ფასის შემცირება) ან გავიდეს ხელშეკრულებიდან.
 • საქონლის შეკეთება და შეცვლა მომხმარებლის პირველი რიგის უფლებებია. მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს.
 • საქონელი შეკეთებული ან შეცვლილი უნდა იქნეს გონივრულ ვადაში, ისე, რომ მომხმარებელს არ შეექმნას მნიშვნელოვანი შეფერხება საქონლის ბუნებისა და იმ მიზნის გათვალისწინებით, რომლისთვისაც მან ეს საქონელი შეიძინა.
 • საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა გულისხმობს მოვაჭრის მიერ ყველა ხარჯის (მათ შორის, ფოსტის, სამუშაო ძალისა და მასალების ხარჯების) გაწევას, რომლებიც საჭიროა საქონლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს საქონლის ფასის შემცირება ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა:

ა) საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია;

ბ) მოვაჭრემ საქონელი გონივრულ ვადაში არ შეაკეთა ან არ შეცვალა და მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულებისადმი ინტერესი დაკარგა;

გ) მოვაჭრის მიერ საქონლის შეკეთება ან შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებას შეუქმნის.

 • მომხმარებელს უფლება აქვს, ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში მოითხოვოს ხელშეკრულების შეუსრულებლობით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 • მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ საქონლის ნაკლი უმნიშვნელოა.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს, ისარგებლოს ზემოხსენებული უფლებებით, თუ საქონლის ნაკლი საქონლის მისთვის გადაცემიდან 2 წლის განმავლობაში აღმოჩნდა.
 • თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის განმავლობაში აღმოაჩინა, საწინააღმდეგოს დამტკიცებამდე იგულისხმება, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, თუ, საქონლის ბუნებიდან ან ნაკლის ხასიათიდან გამომდინარე, ეს შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი მოვაჭრეს ეკისრება. თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის შემდეგ აღმოაჩინა, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, მომხმარებელს ეკისრება.

 

დამატებითი საგარანტიო პირობები

 

 • ნივთის მომხმარებლისთვის გადაცემისას, ის ვალდებულია დაათვალიეროს/შეამოწმოს ნივთის გარეგნული მდგომარეობა და მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერით დაადასტუროს, რომ ნივთს არ გააჩნია ვიზუალური წუნი.
 • ნივთის მომხმარებლისთვის გადაცემასთან ერთად მასზე გადადის მისი შემთხვევით დაღუპვის (განადგურების), გაფუჭების ან დაზიანების რისკი იმ შემთხვევაშიც თუ, მას მომხმარებლის დავალებით გადამზიდავი აგზავნის. ხსენებული რისკები მომხმარებელზე გადავა ნივთის გადამზიდავისთვის მიწოდების მომენტიდან.
 • იმ შემთხვევვაში, თუ საგარანტიო პირობების ფარგლებში, მომხმარებლის მიერ განხორციელდა ცრუ გამოძახება, მომხმარებელი ვალდებულია, მოვაჭრეს გადაუხადოს ცრუ გამოძახების საფასური 30 ლარი.
 • საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში საგარანტიო მომსახურება უფასოა.
 • ნივთის შემოწმება (დიაგნოსტირება) განხორციელდება პრეტენზიის დაფიქსირებიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში.
 • ნივთის შეკეთების ვადა განისაზღვრება შესაკეთებელი ნივთის სერვისცენტრის წარმომადგენლისთვის გადაცემიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით. გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ნივთის შეკეთებისთვის აუცილებელი ნაწილები/დეტალები საჭიროებს უცხო ქვეყნიდან საქართველოში მოწოდებას, რა დროსაც ხსენებული ვადა განისაზღვრება 60 (სამოცი) კალენდარული დღით.
 • ნივთის შეცვლა ხდება იგივე ნივთით და თუ ეს შეუძლებელია, მომხმარებლის თანხმობით, მეტი (მომხმარებლის მიერ ფასის სხვაობის დაფარვით) ღირებულების სხვა ნივთით.
 • შეცვლისას ნივთის ღირებულება განისაზღვრება მისი შეძენისას არსებული ღირებულებით.
 • ,,Panasonic’’-ის ბრენდის ნივთებზე მოქმედებს 3 (სამი) წლიანი გარანტია.
 • კომპანიის დამატებითი (კომერციული) საგარანტიო პირობა მოქმედებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და არ ზღუდავს ,,მომხმარებლის უფლებების შესახებ’’ საქართველოს კანონით მომხმარებლისთვის მინიჭებულ უფლებებს.

 

საგარანტიო მომსახურებას (გარანტიას) არ ექვემდებარება:

 

 • თუ საგარანტიო ვადა ამოწურულია
 • თუ საგარანტიო ტალონი დაკარგულია ან მასში მონაცემები შეცვლილია, წაშლილია ან გადაკეთებულია და სხვაგვარად შეუძლებელია ნივთის იდენტიფიცირება
 • ნივთის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერიული ნომერი/იმეი კოდი და სხვაგვარად შეუძლებელია ნივთის იდენტიფიცირება
 • დაზიანება გამოწვეულია პლომბის ან ლუქის მოცილებით
 • დაზიანება გამოწვეულია ფიზიკური ზემოქმედებით და არასათანადო ექსპლუატაციით
 • დაზიანება გამოწვეულია ცვალებადი, მაღალი ან დაბალი ელ.ენერგიის მიწოდებით
 • დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის გაუმართაობით ან მომხმარებლის ბრალეულობით მექანიზმის დანესტიანებით
 • დაზიანება გამოწვეულია ნივთის დაშლის (გახსნის) ან/და თვითნებური შეკეთების შედეგად
 • სხვა გარეშე პირების მიერ ჩატარდა სამონტაჟო ან სარემონტო სამუშაოები, რამაც გამოიწვია ნივთის დაზიანება
 • დაზიანება გამოწვეულია ნივთის კონსტრუქციაში თვითნებური ცვლილებების შეტანის შედეგად
 • შეძენილი ტექნიკა იქნა გამოყენებული კომერციული და სამეწარმეო მიზნებისთვის
 • დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილის მიერ

 

 

ზოგადი პირობები

 

 • მომხმარებელმა უნდა დაიცვას ნივთის მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად
 • რეკომენდირებული არ არის ნივთის წყალში/სითხეში მოთავსება
 • ნებისმიერი ტიპის ბუნებრივ აირზე მომუშავე მოწყობილობის დამონტაჟების შემდეგ, გამოიძახეთ გაზის მომწოდებელი კომპანიის შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტი და დარწმუნდით, რომ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება
 • რეკომენდირებულია ყველა ტიპის ელექტროდანადგარი იყოს დამიწებული და გამოიყენოთ დენის დამცავი