დახმარება

კონფიდენციალობის პოლიტიკა

 

კონფიდენციალობის პოლიტიკა

 

წინამდებარე კონფიდენციალობის პოლიტიკის კომპანიის ვებგვერდზე განთავსების მიზანია მოგაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას ჩვენი მუშაობის პრინციპებისა და თქვენი სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების შესახებ. წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს თქვენსა და კომპანიას შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას.

ტერმინთა განმარტება

კომპანია - შპს ,,ომეგა“ /სავაჭრო ნიშნით ,,მეგატექნიკა“/; რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო კოდი: 211334830. იურიდული/მ ქ. თბილისი, გამსახურდიას #11; ფ/მისამართი: თბილისი, წერეთლის #140;

მონაცემთა დამუშავებაზე პასუხისმგებელი პირი - კომპანია, რომელიც ინდივიდუალურად ან სხვებთან ერთად განსაზღვრავს მონაცემთა დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს, უშუალოდ ან დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირის მეშვეობით ახორციელებს მონაცემთა დამუშავებას;

დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირი -  იურიდიული პირს ან საჯარო დაწესებულებას, რომელიც მონაცემებს ამუშავებს ჩვენთვის ან ჩვენი სახელით;

ვებგვერდი -კომპანიის ვებგვერდი - megatechnica.ge, რომლის მეშვეობითაც ხდება მომხმარებელთა მომსახურება;

მომხმარებელი/თქვენ - ფიზიკური პირი, რომელიც ვებგვერდზე რეგისტრაციის გზით ეთანხმება წინამდებარე დოკუმენტში დეკლარირებულ წესებსა და პირობებს ან/და აწარმოებს კომუნიკაციას კომპანიასთან, სარგებლობს, განიზრახა ან ინტერესი გამოხატა, რომ ესარგებლა ჩვენი პროდუქტით ან/და მომსახურებებით, ასევე წარმომადგენლებს ან მესამე პირებს, რომელთა შესახებაც თქვენ შეგვატყობინეთ;

მონაცემთა სუბიექტი -  მომხმარებელი/თქვენ;

პერსონალური მონაცემები - სახელი, გვარი, პირადი ნომერი/პასპორტი ნომერი, ტელეფონის ნომერი, მისამართი, ელ.ფოსტა;

მონაცემთა დამუშავება -  მონაცემთა მიმართ კომპანიის მიერ (ან დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირის მიერ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით ან მის გარეშე შესრულებულ ნებისმიერ მოქმედება, მათ შორის: მონაცემების შეგროვება, მოპოვება, მათზე წვდომა, ორგანიზება, დაჯგუფება, სისტემატიზაცია,, ურთიერთდაკავშირება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება, გამჟღავნება მათი გადაცემით ან  სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომით;

ლოგირება - მონაცემებზე წვდომის იდენტიფიცირება და აღრიცხვა, მონაცემთა მიმართ განხორციელებული ნებისმიერ ოპერაციაზე ავტომატურ რეჟიმში პასუხისმგებელი პირის იდენტიფიცირება და შენახვა (დათვალიერება, გადახვევა, გადმოწერა, წაშლა და ა.შ.  დრო და სუბიექტი).

მონაცემთა მიმღები - ფიზიკური ან იურიდიული პირი ან საჯარო დაწესებულება, რომელსაც მონაცემები გადაეცა გარდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურისა.

 

მომხმარებლის განცხადებები

წინამდებარე დოკუმენტის ელექტრონულად მონიშვნით თქვენ ეთანხმებით მასში დეკლარირებულ წესებსა და პირობებს და აცხადებთ რომ:

 • ხართ 16 წელს მიღწეული პირი;
 • თქვენი თანხმობა გაცხადებულია თავისუფალი ნების საფუძველზე, ნებაყოფლობით, მოტყუების, ზეწოლოს ან იძულების გარეშე.
 • ეთანხმებით კომპანიის კონფიდენციალობის პოლიტიკას და  ასევე, ადასტურებთ, რომ თქვენს მიერ კომპანიისთვის მოწოდებული პერსონალური მონაცემები წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს, მათი მოწოდება მოხდა თქვენი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა.

 

 

კომპანიის განცხადებები

 

 • პერსონალურ მონაცემებს დავამუშავებთ ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად;
 • თქვენი ნებართვის გარეშე არ გავუმჟღავნებთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას მესამე პირებს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;
 • პერსონალურ მონაცემებს გამოვიყენებთ მხოლოდ მართლზომიერად;
 • ვიზრუნებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებასა და დაცვაზე;
 • პერსონალური მონაცემები განზოგადებული (დეპერსონალიზებული) სახით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სტატისტიკის საწარმოებლად.
 • მონაცემთა მიწოდება ნებაყოფლობითია;
 • თქვენი სურვილის შემთხვევაში მოგაწვდით ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით.
 • მონაცემთა დამუშავების მიზანია ვებგვერდზე რეგისტრაცია, კომპანიის ვებგვერდის მეშვეობით მასზე განთავსებული/შემოთავაზებული ნებისმიერი სერვისით სარგებლობა, სასურველი პროდუქციის შეძენა.
 • მონაცემთა დამუშავების ვადა შეადგენს თქვენსა და კომპანიას შორის არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობის დასრულების (ვადის ამოწურვის გამო ან ვადამდე შეწყვეტა) ვადას დამატებული 3 წელი.
 • თქვენ უფლებამოსილნი ხართ განახორციელოთ ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონით თქვენთვის მონიჭებული უფლებების რეალიზაცია წინამდებარე დოკუმენეტში დეკლარირებული წესებისა და პირობების გათვალისწინებით.
 • პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებული ნებისმიერი შეკითხვის ან/და პრეტენზიის შემთხვევაში მოგვწერეთ შემდეგ ელ. ფოსტაზე: Info@megatechnica.ge
 • კომპანიის ვებგვერძე პროდუქტის ან/და მომსახურების შეძენესისას თქვენს მიერ მითითებული საბანკო ბარათის ტიპის, ნომერი, აუთენტურობის კოდი ან მისი მაიდენტიფიცირებელი სხვა ინფორმაცია ჩვენთვის მიუწვდმელია და კომპანია მას არ ინახავს.
 • კონფიდენციალობის პოლიტიკა გამოიყენება ყველა იმ შემთხვევებში, როდესაც, თქვენ ეწვევით ჩვენი კომპანიის ვებგვერდს, გაივლით შესაბამის რეგისტრაციას ან შეიძენთ სასურველ პროდუქტს მისი გამოყენებით, ისარგებლებთ კომპანიის ვებგვერდის მეშვეობით შემოთავაზებული ნებისმიერი სერვისით.

 

 

მომხმარებლის უფლებები

 

 • თქვენ უფლება გაქვთ უსასყიდლოთ მოსთხოვოთ კომპანიას შემდეგი სახის ინფორმაცია:
 • მუშავდება თუ არა მის შესახებ მონაცემები;
 • მონაცემების დამუშავების მიზნისა და მოცულობის;
 • მონაცემების დამუშავების ხანგრძლივობის;
 • მონაცემების დამუშავების შენახვის ვადის;
 • მონაცემების წვდობაზე უფლებამოსილი პირების;
 • მონაცემების შენახვისა და განადგურების წესის თაობაზე;
 • განხორციელდა თუ არა მესამე პირებისთვის მისი გამჟღავნება და რა საფუძვლით;

თქენს მიერ  მოთხოვნის წარდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში კომპანია გასცემს მოთხოვნილ ინფორმაციას ან უარს ეტყვის ინფორმაციის გადაცემაზე შესაბამისი დასაბუთებით.

კომპანიის მიერ ინფორმაციის გაცემა  ან ინფორმაციის გაცემაზე უარი  განხორციელდება მონაცემთა თქვენს მიერ არჩეული ფორმით (ელექტრონულად ან მატერიალურად), ხოლო იმ შემთხვევაში თუ,  მიწოდების ფორმა თქვენს მიერ  არ არის განსაზღვრული, პასუხი გაიცემა იმავე ფორმით, რომლითაც გამოთხოვილ იქნა ინფორმაცია.

ინფორმაციის გაცემის 10 (ათი) დღიანი ვადა განსაკუთრებულ შემთხევებში და სათანადო დასაბუთებით (მათ შორის: როდესაც ინფორმაციის მოძიებისთვის საჭიროა კომპანიის სხვა ფილიალში მისი მოძიება, დამუშავება ან/და მოთხოვნილი ინფორმაციის მოცულობის ან/და სხვა  ტექნიკური სირთულის გამო ვერ ხერხდება მითითებულ ვადაში მისი მომზადება)  შეიძლება გაგრძელდეს 10 (ათი) სამუშაო დღით, რომელიც დამატებით გეცნობებათ.

 • თქვენ უფლება გაქვთ მონაცემთა გაცნობისა და ასლის მიღების უფლება

კომპანია თქვენი შესაბამისი მოთხოვნის წარდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში უსასყიდლოდ გაგაცნობთ მის ხელთარსებულ  არსებულ მონაცემებს ან/და გადმოგცემთ მის ასლებს ელექტრონული ფორმით. ხსენებული ვადა განსაკუთრებულ შემთხვევებში (მოთხოვნილი ინფორმაციის მოცულობა, ტექნიკური სირთულე და სხვა პატივსადები გარემოებები) შესაძლებელია გაგრძელდეს 10 (ათი) სამუშაო დღით, რის თაობაზეც  დამატებით გეცნობებთ.

კომპანია უფლებამოსილია მოგთხოვოთ თქენი პერსონალური მონაცემების ან/და ასლების გადაცემის სანაცვლოდ 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში შესაბამისი თანხის გადახდა, თუ აღნიშნული მოთხოვნილია  განსხვავებული ფორმით ან/და თქვენს მიერ მსგავსი მოთხოვნა წარდგენილია არაგონივრული სიხშირით. გადასახდელი თანხა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გამოითვლება კომპანიის მიერ აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად გასაწევი ხარჯის გათვალისწინებით და გევნობებათ  გადახდის ვადისა და  ფორმის თაობაზე მოთხოვნის წარდგენიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში.

 თუ თქვენ კომპანიის მიერ დადგენილ ვადაში მოთხოვნილ თანხას არ გადაიხდით,  კომპანია  უარს გეტყვით მონაცემების ან/და  მისი ასლის გადაცემაზე შემდეგი 4 (ოთხი) სამუშაო დღის ამოწურვამდე. კომპანია, ასევე,  უფლებამოსილია უარი გითხრათ მონაცემების ან/და მისი ასლების გადაცემაზე თუ არსებობს თქვენი უფლებების შეზღუდვის ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ერთ-ერთი  წინაპირობა.

 • თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, წაშლა ან განადაგურება

თქვენს მიერ მონაცემების შეწყვეტის,  წაშლის  ან განადგურების მოთხოვნის წარდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში  კომპანია შეწყვეტს მონაცემების დამუშავებას, წაშლის ან გაანადგურებს მათ ან ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ კანონით დადგენილი მოთხოვნაზე უარის თქმის წინაპირობების არსებობისას უარს გეტყვით აღნიშნულზე შესაბამისი დასაბუთებით.

თქვენი მოთხოვნის დაკამყოფილების შემთხვევაში კომპანია ყველა მონაცემთა მიმღებს, თუ დამუშავებაზე უფლებამოსილ პირს (მათი არსებობის შემთხვევაში), რომლებსაც თავად გადასცა თქვენი მონაცემები, შეატყობინებს მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე.

თქვენ უფლებამოსილი ხართ გაასაჩივროს კომპანიის უარი 1 (ერთი) თვის ვადაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურისთვის ან სასამართლოსთვის მიმართვის გზით. ამავდროულად, უფლებამოსილი ხართ  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს მოსთხოვოთ მონაცემების დაბლოკვის თაობაზე გადაწყვეტილების გამოტანა თქვენი განცხადებით დაწყებული საქმის წარმოების დასრულებამდე.

 • თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ მონაცემების დაბლოკვა

კომპანია  დაბლოკვის თაობაზე თქვენი  მოთხოვნის წარდგენიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში მიიღებს გადაწყვეტილებას  მოთხოვნის დაკმაყოფილების ან უარის თქმის შესახებ დს თაობაზეც   გეცნობებთ.

მონაცემები დაბლოკვის თაობაზე  თქვენი მოთხოვნა დაკმაყოფილდება ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წინაპირობების არსებობისას, ვადით და წესით.

კომპანია უფლებამოსილია, კანონისმიერი წინაპირობების არსებობისას მონაცემების დაბლოკვის თაობაზე  გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ მიიღოს გადაწყვეტილება დაბლოკილი მონაცემების განბლოკვის თაობაზე ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წინაპირობების არსებობისას.

 • თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ მონაცემთა გასწორება, განახლება და შევსება, ასევე, მონაცემთა სხვა დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირისთვის გადაცემა (პორტირება) ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წინაპირობების არსებობისას და ამავე კანონით დადგენილი წესით.

 

 • თქენ უფლება გაქვთ გაიხმოთ თქვენს მიერ გაცემული თანხობა მონაცემების დამუშავებაზე.

თქვენს მიერ თანხმობის  გახმობის თაობაზე მოთხოვნის წარდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში  კომპანია შეწყვეტს მონაცემების დამუშავებას ან/და წაშლის მონაცემებს  ან გაანადგურებს. კომპანია უფლებამოსილია უარი გითხრათ აღნიშნულზე, თუ მას მონაცემთა დამუშავების ლეგიტიმური საფუძველი (ხელშეკრულების შესრულება, სარჩელის/შესაგებლის დასაბუთება და სხვა) გააჩნია.

 • თქენ უფლება გაქვთ მიმართოთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს ან სასამართლოს

თუ მიიჩნევთ, რომ კომპანიამ დაარღვია  ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონით თქვენთვის მონიჭებული უფლებები, თქვენ 1 (ერთი) თვის ვადაში შგიძლიათ მიმართოთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს ან სასამართლოს.

 

მონაცემთა უსაფრთხოება

 • კომპანიის მიერ სათანადოდ დაცულია თქვენი მონაცემების უსაფრთხოება:
 • თქვენი მონაცემები კონფიდენციალურია;
 • უზრუნველყოფილია თქვენი მონაცემების მთლიანობა და ხელმისაწვდომობა;
 • უზრუნველყოფილია ლოგირება
 • თქვენს მონაცემებზე წვდომის უფლებამოსილება აქვთ შეზღუდულ პირთა წრეს: კომპანიის დირექტორს, კომპანიის კატეგორიის მენეჯერებს და კომპანიის ბუღალტერს, მათი ფუნქციებისა და ჩანაწერებზე წვდომის სამსახურებრივი საჭიროების გათვალისწინებით. აგრთვე IT მენეჯერს  მისი ფუნქციებისა და ჩანაწერებზე წვდომის სამსახურებრივი საჭიროების გათვალისწინებით (სისტემის ინფორმაციული უსაფრთხოება, ინტერნეტიდან და კომპიუტერული ქსელიდან უკანონო შეღწევის პრევენცია, არასანქცირებული წვდომისა და უკანონო დამუშავების ფაქტის გამოვლენა/რეაგირება).
 • თქვენს მონაცემებზე წვდომა უფლებამოსილ პირთა მიერ ხორციელდება ინდივიდუალური სახელით და პაროლით:
 • კომპანიის ტექნიკური ჯგუფი მუდმივად ზრუნავს იმაზე, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები სათანადოდ იყოს დაცული, თავიდან აცილებულ იქნას ინციდენტი - არამართლზომიერი ან შემთხვევითი დაზიანება, დაკარგვა, შეცვლა, უკანონო გამჟღავნება, განადგურება, მათზე წვდომა ან სხვაგვარი უნებართვო დამუშავება და შენარჩუნებულ იქნას მათი უსაფრთხოება.

 

 • მესამე პირებისთვის გამჟღავნება

კომპანიის მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება მოხდება კომპანიის, თქვენი, კომპანიის   მომხმარებელების  ან სხვათა უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით სისხლისამართლებრივი, ადმინისტრაციულსამართლებრივი და სამოქალაქოსამართლებრივი საქმეების წარმოების ფარგლებში კანონით განსაზღვრული პირობების და პროცედურების სრული დაცვით.

სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების ფარგლებში მონაცემები გამჟღავნება ხორციელდება  წვდომაზე საამისოდ უფლებამოსილი პირის მიერ სასამართლო განჩინების ან პროკურორის დადგენილების საფუძველზე ხსენებულ დოკუმენტებში მითითებული მოთხოვნის გათვალისწინებით.

ადმინისტრაციული საქმისწარმოებისას მონაცემების გამჟღავნება ხორციელდება წვდომაზე საამისოდ უფლებამოსილი პირის მიერ ადმინისტრაციული (მათ შორის, სამართალდამცავი) ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი დასაბუთებული წერილობითი მიმართვის საფუძველზე ხსენებულ დოკუმენტებში მითითებული მოთხოვნის გათვალისწინებით.

სასამართლოში კომპანიის სამართლებრივი მოთხოვნის ან შესაგებლის დასაბუთების (პასუხისმგებლობისგან თავის დაცვისა და სხვა კანონიერი ინტერესი)  მიზნით მონაცემების გამჟღავნება (გადაცემა) ხორციელდება მონაცემების წვდომაზე საამისოდ უფლებამოსილი პირის მიერ კონკრეტული დავის არსისა და საჭიროების გათვალისწინებით.

კომპანია აღრიცხავს და ინახავს ინფორმაციას მონაცემების გამჟღავნების თითოეული შემთხვევის თაობაზე.

 

 • მონაცემთა მიმღები

კომპანია უფლებამოსილია თქვენი პერსონალური მონაცემი გადასცეს სხვა კომპანიებს ან ფიზიკურ პირებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, მათ შორის: გადამზიდავ კომპანიებს (ფოსტა/ექსპედიტორი) ვებგვერდიდან თქვენს მიერ შეძენილი პროდუქტის ადგილზე მოსაწოდებლად. ჩვენს მიერ მონაცემთა მიმღებისთვის თქვენი მონაცემების გადაცემა მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც აღნიშნული პირების მიერ წერილობით გამოხატული იქნება ნება თქვენი მონაცემების უსაფრთხოდ და კონფიდენციალურად დაცვის თაობაზე. /მონაცემთა მიმღებია შპს ,,იზი გრუპი’’ (ს/კ: 406267276; მის. ქ. თბილისი,  აწყურის ქ. #11; ტელეფონი: +995 032 2 50 20 40; www.easyway.ge)/.

მონაცემთა მიმღებთა თაობაზე ინფორმაცია განახლდება წინამდებარე დოკუმენტში.

 

 

შესწორებები და ცვლილებები 

 

ვინაიდან, კომპანიის ვებგვერდის ნებისმიერი და ყოველი გამოყენებისას ივარაუდება, რომ კომპანიის კონფიდენციალობის პოლიტიკა წაკითხული, გაგებული და მიღებულია თქვენ მიერ. კომპანიის ~ უფლებას იტოვებს, ნებისმიერ დროს, ცალმხრივად, ამავე ვებგვერდზე გამოქვეყნების გზით, შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე პირობებში თქვენი დამატებითი თანხმობის გარეშე. კონფიდენციალობის პოლიტიკაში შეტანილ ცვლილებებს სავალდებულო ძალა ექნება ვებგვერდზე გამოქვეყნებისთანავე.