დახმარება

წესები და პირობები

გთხოვთ, ვებგვერდის მეშვეობით პროდუქციის შეძენამდე ყურადღებით გაეცნოთ ვებგვერდის მოხმარების ქვემოთ მოცემულ წესებსა და პირობებს. თუ თქვენ არ ეთანხმებით აღნიშნულს, ვალდებული ხართ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ ვებ-გვერდით სარგებლობა.  პროდუქციის შეძენისას ყიდვის ღილაკზე დაკლიკებით, თქვენ ავტომატურ რეჟიმში ეთანხმებით წინამდებარე შეთანხმების დებულებებს.

 

ტერმინთა განმარტება

 

 • კომპანია - შპს ,,ომეგა“ /სავაჭრო ნიშნით ,,მეგატექნიკა“/; საიდენტიფიკაციო კოდი: რეგისტრირებული მისამართი: თბილისი, წერეთლის #140;
 • ვებ-გვერდი - კომპანიის ვებ-გვერდი - megatechnica.ge, რომლის მეშვეობითაც ხდება მომხმარებელთა მომსახურება;
 • პროდუქცია - კომპანიის სავაჭრო ქსელში არსებული პროდუქცია;
 • პროდუქციის შეძენა - პროდუქციის ონლაინ შეძენა;
 • მომხმარებელი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ვებგვერდზე რეგისტრაციის გზით ეთანხმება წინამდებარე წესებსა და პირობებს ან/და აწარმოებს კომუნიკაციას კომპანიასთან პროდუქციის შეძენის მიზნით;
 • შეთანხმება - მომხმარებელს და კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებს (მის დანართებს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ონლაინ შეძენის პირობებს, ონლაინ განვადების პირობებს, უფასო მიწოდების პირობებს, საგარანტიო მომსახურების პირობებს, TAX  FREE სერვისით სარგებლობის პირობებს პროდუქციის დაბრუნება/გადაცვლისა და კონფიდენციალობის პოლიტიკას.

 

 

მხარეთა უფლებამოვალეობები

კომპანიის ვებგვერდზე შეკვეთის/შეძენის განხორციელებისას თქვენ:

 • როგორც მომხმარებელი, იცავთ წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვებ-გვერდით სარგებლობის პირობებს.
 • წარმოადგენთ ჩვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას იმისათვის, რომ ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით.
 • იღებთ პასუხისმგებლობას თქვენს მიერ მოწოდებული პირადი მონაცემების სანდოობასა და სიზუსტეზე.
 • იძლევით გარანტიას, რომ ის საბანკო ბარათი, რომლის დეტალებსაც გვაწვდით, იყენებთ მას მართლზომიერად, წარმოადგენს თქვენ პირად საბანკო ბარათს და მასზე განთავსებულია საკმარისი ოდენობის თანხა გადახდის ოპერაციის განსახორციელებლად.
 • დაიცავთ ინტელექტუალურ  უფლებებს.
 • არ განახორციელებთ ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის კოპირებასა და გავრცელებას ნებისმიერი სახით და ნებისმიერი მიზნებისთვის, კომპანიასთან შეუთანხმებლად.
 • არ წარმოადგენთ თავს სხვა პირად ან/და არ გამოიყენებთ სხვა პირის პირად მონაცემებს.
 • არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებებს, რომელიც საფრთხეს უქმნის ვებ გვერდის ან/და მომსახურების გამართულ მუშაობას.
 • არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და ამ შეთანხმებას.

 

ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობასრომ:

 • დავიცავთ წინამდებარე შეთანხმებით  გათვალისწინებულ ვებ-გვერდით სარგებლობის პირობებს.
 • ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ვიზრუნებთ იმაზე, რომ თქვენი შეკვეთის და გადახდის დეტალები იყოს დაცული.
 • შეთანხმებაში არსებული ვადების დაცვით მოგაწვდით შეძენილ პროდუქციას თქვენს მიერ მითითებულ (შეთანხმებულ) მისამართზე.
 • არ განვახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და ამ ხელშეკრულებას.
 • თუ მიტანის სერვისი და/ან პროდუქცია არ არის ხელმისაწვდომი, ჩვენ ამის შესახებ გაცნობებთ SMS-ით ან სატელეფონო ზარით, ვებ გვერდზე რეგისტრაციის ან შეკვეთის განხორციელების დროს, თქვენს მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე და დაგიბრუნებთ გადახდილ თანხას.

 

პროდუქციის ეძენა

 • კომპანიის ვებ-გვერდიდან პროდუქტის ონლაინ შეძენა შესაძლებელია ვებ გვერდზე რეგისტრაციის გზით /იხ. ონლაინ შეძენა/.
 • შეძენის განხორციელება შესაძლებელია კვირის ნებისმიერ დღეს, 24 საათის განმავლობაში.
 • პროდუქციის, მიტანის სერვისის ან სხვა დამატებითი ხარჯების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ჯამური ფასი გამოჩნდება ვებგვერდზე შეკვეთის გაფორმებისას.
 • შეძენა შესაძლებელია შეკვეთილ პროდუქტზე ონლაინ გადახდის საშუალებით. გადახდისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ საქართველოში მოქმედი ნებისმიერი ბანკის მიერ გამოშვებული Visa, Master Card ან American Exspress ბარათი.
 • ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, პერიოდულად შევცვალოთ ვებ გვერდზე ხელმისაწვდომი პროდუქციის ჩამონათვალი და ფასები. 
 • კომპანია უფლებამოსილია განახორციელოს ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციის რედაქტირება, წაშლა, დამატება, მოდიფიკაცია. იგი იტოვებს უფლებას პერიოდულად შეცვალოს ხელმისაწვდომი პროდუქციის ჩამონათვალი, პროდუქციის ფასები, შესყიდვის პირობები, მიტანის მომსახურების პირობები მომხმარებელთა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. მოდიფიცირებული შეთანხმება ძალაში შევა გამოქვეყნებიდან და იმოქმედებს საიტზე პუბლიკაციის შემდგომ განხორციელებულ გარიგებებზე.

 

მედიის მართვა

 • თქვენ თავად აგებთ პასუხისმგებლობას პროდუქციის გვერდზე როგორც ტექსტობრივ ისე ფოტო ფაილების შინაარსსა და ხარისხზე.
 • პროდუქციის გვერდზე თქვენს მიერ ატვირთული ტექსტობრივი და ფოტო მასალა არ უნდა შეიცავდეს მუქარას, ძალადობისა და ჩაგვრის მოწოდებას, არ უნდა იყოს დისკრიმინაციული რასის, ეთნიკური წარმოშობის, კანის ფერის, სქესის, რელიგიის, სოციალური სატუსის, სქესობრივი ორიენტაციისა და სხვა ნიშნების საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებელი პირი ხართ თქვენ.

 

პროდუქტის მიწოდება

 • ვებგვერდის საშუალებით შეძენილი პროდუქციის მიწოდებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ გაეცნოთ ვებგვერდზე განთავსებულ მიწოდების პირობებს.
 • ჩვენ მოგაწვდით პროდუქციას იმ მისამართზე,რომელიც თქვენ მიუთითეთ შეკვეთის განხორციელების დროს.
 • დაგვიანებული მიტანის შემთხვევაში, კომპანია არც გაგიუქმებთ შეკვეთას და არ აგინაზღაურებთ მიტანის საფასურს.
 • არასრული საკონტაქტო ინფორმაციის, არაზუსტი მისამართის და მოწოდების ინტრუქციების არსებობის შემთხვევაში, პროდუქციის მიწოდების შეფერხებაზე/შეუსრულებლობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს. ასეთ შემთხვევებში შესაძლებელია შეკვეთილი პროდუქციის მიწოდება დაზუსტებულ მისამართზე განხორციელდეს ხელმეორედ, თუ თქვენ ადგილზე პროდუქციის მიტანისას, დამატებით გადაიხდით მიტანის საფასურს.
 • თქვენუნდა უზრუნველყოთ, რომ პროდუქციის მიწოდების დროს ადგილზე უზრუნველყოფილი იყოს ადეკვატური პირობები, მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში ხელმისაწვდომი იყოს პროდუქციის უსაფრთხოდ მიწოდება. ჩვენ პასუხს არ ვაგებთ ნებისმიერ დაზიანებაზე, ღირებულებასა ან ხარჯზე, რომელიც შესაძლოა გაჩნდეს იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ვერ უზრუნველყოფთ მიტანის ადგილზე მისასვლელად საჭირო შესაბამის პირობებს.
 • თქვენ უფლებამოსილი ხართ არ ისარგებლოთ მიტანის სერვისით და თავად გაიტანოთ შეძენილი პროდუქცია კომპანიის რომელიმე ფილიალიდან ან საწყობიდან.

 

შეკვეთის გაუქმება

 • ჩვენშეიძლება გავაუქმოთ შეკვეთა თუ რომელიმე პროდუქტი არ არის ხელმისაწვდომი რაიმე მიზეზის გამო. ჩვენ გაცნობებთ ამის შესახებ და დავაბრუნებთ თანხას, რომელიც თქვენ გადაიხადეთ.
 • თქვენ შეკვეთის გაუქმების უფლება არ გაქვთ.

 

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

 • გთხოვთ, გაითვალისწინოთ,რომ თუ ვებგვერდზე შესვლა შეუძლებელია, შეფერხებულია ან შეზღუდულია ან თუ ვებ-გვერდი არ მუშაობს სწრაფად და გამართულად, არსებობს დიდი ალბათობა, იმისა, რომ თქვენ ვერ შეძლებთ მომსახურების მიღებას და თანხის გადახდა შესაძლებელია წარუმატებლად დასრულდეს. ყოველგვარი გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, ვალდებულნი ხართ თავი შეიკავოთ ვებ-გვერდის გამოყენებისგან. თუ აღნიშნულის მიუხედავად, თქვენ მაინც აგრძელებთ ვებ-გვერდით სარგებლობას, დამდგარ შედეგებზე და რისკებზე კომპანია  არ იღებს პასუხიმგებელობას.
 • ჩვენარ გვეკისრება პასუხიმგებლობა და ვალდებულება რაიმე სახის გარანტიის ან პირობის მიცემაზე ამ ვებგვერდთან დაკავშირებით; მათ შორის შეუსაბამობაზე ვებ-გვერდსა და მომხმარებლის ფაილებს ან მომხმარებლის მიერ ინტერნეტში გამოყენებულ სანავიგაციო პროგრამას (browser) ან ვებ გვერდზე შესასვლელ სხვა პროგრამას შორის და სხვა პრობლემებზე, რომლებიც მომხმარებელს შეიძლება შეექმნას ჩვენგან დამოუკიდებელი პირობების/მიზეზების გამო.
 • ჩვენ დიდ ძალისხმევას ვწევთ ვებგვერდზე უშეცდომო ინფორმაციის წარმოდგენის მიზნით. ჩვენ ბოდიშს ვიხდით წინასწარ, თუ აღნიშნულის მიუხედავად, ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია აღმოჩნდა არაზუსტი. ამავდროულად, ჩვენ შევეცდებით ყურადღება დავუთმოთ ვებგვერდის ტექნიკურ გამართულობას, რათა მან იფუნქციონიროს უხარვეზოდ და დაცული იყოს ვირუსებისგან.
 • ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას იმ ზიანზე, რაც თქვენ მოგადგათ ჩვენი ბრალეული მოქმედების გამო იმ თანხის ფარგლებში, რაც თქვენს მიერ გადახდილია პროდუქციის შეძენისას/მომსახურების მიღებისას. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი თქვენს ნებისმიერ დანაკარგზე, ზიანსა თუ დანახარჯზე, მათ შორის თქვენი შემოსავლის პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დაკარგვაზე.
 • ჩვენარ ვიღებთ არანაირ პასუხისმგებლობას გადმოცემული ინფორმაციის დაგვიანებაზე, შეუსრულებლობაზე, შეცდომებზე ან დაკარგვაზე, აგრეთვე ვირუსებზე ან სხვა დაბინძურებასა და დესტრუქციულ თვისებებზე, რომელიც გადაეცა თქვენს ელექტრონულ სისტემას (კომპიუტერი და სხვა) ჩვენი ვებგვერდიდან.
 • ჩვენპასუხს არ ვაგებთ პროდუქციის მიწოდების შეუსრულებლობაზე ან დაგვიანებაზე, როდესაც ასეთი შეფერხებები გამოწვეულია იმ ქმედებით, რომელიც სცდება ჩვენი შესაძლებლობების გონივრულ ფარგლებს, როგორიც არის დაუძლეველი ძალა (ფორსმაჟორი) ან მესამე პირთა ქმედებები.
 • ჩვენგადავდგით ყველა გონივრული ნაბიჯი იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ინტერნეტ თაღლითობა და უზრუნველვყოთ თქვენგან მიღებული პირადი მონაცემების მაქსიმალური უსაფრთხოება, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიქნებით პასუხისმგებელი იმ ნაკლებად სავარაუდო შემთხვევაზე, როდესაც შეიძლება მოხდეს ჩვენს ან ჩვენს მიერ გამოყენებული მესამე პირების უსაფრთხო კომპიუტერულ სერვერებზე არაავტორიზებული პირების შესვლა.
 • კომპანია იტოვებს უფლებას საკუთარი შეხედულებისამებრ არ დაუშავს ან სხვა სახით შეზღუდოს მომხმარებელთა მომსახურება.

ინტელექტუალური საკუთრება

 

აკრძალულია ამ ვებგვერდის შემცველობის უნებართვოდ მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნება, კოპირება, გადაცემა ან შენახვა. აკრძალვა არ ეხება კომპიუტერში შენახვას ან ამობეჭდვას მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის. ციტირების შემთხვევაში აუცილებელია კანონმდებლობით დადგენლი საავტორო უფლებების დაცვა. დაუშვებელია ვებგვერდზე არსებული სავაჭრო ნიშნების და ლოგოების რეპროდუცირება, გამოქვეყნება ან გავრცელება შესაბამისი წინასწარი ნებართვის გარეშე უფლების მფლობელის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

 

საჩივრები

ჩვენ ძალიან სერიოზულად აღვიქვამთ საჩივრებს და მიზნად ვისახავთ ვუპასუხოთ თქვენს საჩივარს 10 სამუშაო დღეში. საჩივარი გამოგზავნილ უნდა იქნას შემდეგ მისამართზე: sales@megatechnica.ge

 

დასკვნითი ნაწილი

 • არ გამოიყენოთ ავტომატური სისტემა ან პროგრამა ჩვენს ვებგვერდიდან ან პროდუქციის ონლაინ შეკვეთა/შეძენის ფუნქციასთან მიმართებაში.
 • არ შეაგროვოთ პერსონალურად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია ამ გვერდიდან, არ გამოიყენოთ ვებგვერდის მიერ მოწოდებული საკომუნიკაციო სისტემები კომერციული შუამავლობისთვის. არ უშუამავლოთ ვებგვერდის ნებისმიერ მომხმარებელს არანაირი მიზნით. არ გამოაქვეყნოთ ან არ გაავრცელოთ რაიმე ვაუჩერი და კოდი და არ გატეხოთ ეს ვებგვერდი.
 • წინამდებარე შეთანხმება შედგენილი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. კომპანიასა და მომხმარებელს შორის შეთანხმების დადებისა და შესრულების ადგილად ითვლება ქ. თბილისი და შეთანხმებიდან გამომდინარე სადავო ურთიერთობები გადაწყდება ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმის წარმოების შედეგად საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.